Slovník pojmů

A

Alela - Konkrétní forma genu, vyskytující se ve specifickém lokusu.

B

B generace - Generace zpětného křížení (backcross) - mezi jedincem F generace a P generace.

D

DNA - Kyselina deoxyribonukleová.

F

F1 generace - Filiální generace - vzniká kříţením P generací; kříţením F1 jedinců vznikají F2 jedinci atd.

Fenotyp - Soubor všech dědičných znaků jedince; více či méně pozorovatelný projev genotypu.

G

Gen - Specificky umístěná jednotka dědičné informace, kódující sekvenci pro tvorbu proteinového produktu.

Genofond - Soubor všech genů v populaci určitého druhu.

Genom - Soubor veškeré dědičné informace buňky nebo jedince.

Genotyp - Genetická výbava jedince; podmiňuje fenotyp.

H

Heterozygot - Jedinec, jehož alely sledovaného genu jsou navzájem různé.

Homozygot - Jedinec, jehož alely sledovaného genu jsou stejné.

CH

Chromosom - Pentlicovitý útvar tvořený DNA a bílkovinami, nejlépe viditelný v kondenzovaném stavu během mitózy nebo meiózy eukaryotických buněk.

I

Inbreeding - Křížení příbuzných jedinců.

L

Lokus - Místo (pozice) určitého genu na chromosomu.

M

Mutace - Změna v sekvenci DNA; pokud neznemoţňuje rozmnoţování jedince, pak je dědičná.

Mutagen - Faktor vnějšího prostředí, schopný zapříčinit mutace v genetické informaci organismu.

P

P generace - Parentální generace - rodičovská generace.

R

RNA - Kyselina ribonukleová; nositelka dědičné informace u některých virů; u vyšších živočichů se podílí na realizaci genetické informace; bylo prokázáno, že má autokatalytickou funkci.

V

Vazba - Pokud jsou geny na stejném chromosomu, potom jsou ve vazbě, jejíž síla závisí na vzdálenosti obou genů na chromosomu.