Obchodní podmínky

1) PROVOZOVATEL
Tuto službu provozuje Moravská vejce s.r.o. se sídlem: Petrov 197, 696 65, Petrov, IČ: 05957494, DIČ: CZ05957494 (dále jen provozovatel). Tento systém je provozován pouze přes síť internet!

2) OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel stránek www.evidencechovu.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků, nebude sdělovat třetím osobám. Současně se provozovatel zavazuje na žádost registrovaného uživatele provést vymazání jeho registrovaných údajů a tím i kompletního zrušení jeho účtu u nás.

3) OBJEDNÁVKA
Systém si můžete objednat pouze přes naše webové stránky www.evidencechovu.cz v sekci Objednávka.

4) TERMÍN ZŘÍZENÍ ÚČTU
Účet bude zřízen maximálně ihned po odeslání objednávky. Na mailovou adresu uvedenou při objednávce systému bude odeslán mail o zřízení účtu. Tento mail pečlivě uschovejte!

5) ODSTÁVKY
Provozovatel si vyhrazuje právo provést plánovanou odstávku v rozsahu stanoveném v sekci odstávky na stránkách www.evidencechovu.cz. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru nebo jiných technických zařízení nutných k provozu. Provozovatel oznámí nejpozději 3 dny před plánovanou odstávku na svých internetových stránkách.
Provozovatel provede odstávku v nejkratší možné míře a pokud možno v době nižšího provozu, tedy především v nočních hodinách. Z takto provedených odstávek zákazníkovi v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

6) PLATBY
Systém je zřízen na jeden měsíc zdarma. Poté si zákazník může systém zaplatit na neomezenou dobu, dle aktuálního ceníku, pokud má zákazník zájem o další provoz. Zákazník si ve své admin sekci generuje proformu faktury a následně daňový doklad sám. Systém zákazníka na jeho emailovou adresu upozorní 14 a 7 dní před expirací jeho účtu. Pokud do dne expirace zákazník neuhradí popatek za provoz bude mu účet zablokován a o této skutečnosti bude upozorněn na emailovou adresu uvedenou při registraci. Doporučujeme, aby si expiraci účtu hlídal zákazník sám, protože emaily s upozorněním nemusejí na jeho mailovou adresu přijít (plná schránka, nedostupný mail, apod.). Expiraci účtu najdete v sekci Menu -> Mé údaje. Systém je možné zaplatit na náš bankovní účet nebo poštovní složenkou.

7) PROVOZ
Provozovatel zajistí provoz systému vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jeho maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí provozovatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Součástí poskytovaného servisu je provoz zákaznické podpory, na kterou se zákazník může obrátit se svými dotazy či připomínkami. Zákaznická podpora zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky a přijímá jejich požadavky, ale není oprávněná řešit požadavky nad rámec zákaznické podpory. Zákazník používá pro kontakt se zákaznickou podporou výhradně kontaktní formulář ve své admin sekci.

V případě přerušení nebo nefunkčnosti systému v rozsahu delším, než je stanoveno internetových stránkách provozovatele v sekci Odstávky, nemá Zákazník nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytované služby, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz záleží na dohodě mezi poskytovatele a uživatelem systému. Na kompenzaci zákazník nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za zákazníkovi poskytovaný systém provozovatelem, Smlouva je vypovězena, nebo je systém nefunkční kvůli předchozímu jednání zákazníka, nebo zákazník písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti systému.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:
- způsobené neodborným zacházením se systémem,
- vyplývající z problémů, které způsobuje některý ze zákazníků provozovatele,
- jejichž příčinou je vyšší moc.
Provozovatel neručí zákazníkům za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením funkčnosti systému. Dále provozovatel nenese zodpovědnost za uniklá data chybou zákazníka. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení, doručitelnosti e-mailů, 100% zajištění provozu, zachování soukromí.

8) VYLOUČENÍ Z PROVOZU
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou provozovateli, jeho dalším zákazníkům nebo třetím stranám. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu systému může provozovatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití. Provozovatel má při zjištění tohoto jednání ze strany zákazníka právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby klientovi, ukončit smluvní vztah odstoupením od těchto podmínek a zároveň má poskytovatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od Smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení zákazníkovi.

9) PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.5.2020 do odvolání.

10) ZÁVĚR
Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se tohoto systému. Tímto není nijak omezen či snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a pákazníkem je považována za přísně důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace, třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací provozovatelem o svých zákaznících, které bude může být použito na svých webových stránkách a případně v jeho marketingových a reklamních tiskovinách. Další výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb. Veškerá ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
Provozovatel může kteroukoli část obchodních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu svého účtu i po změně obchodních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává zákazník najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu svého účtu.